خداحافظ انسان ضعیف

10,500 تومان

گاهی نه تنها قضاوتهای منفی دیگران، بلکه قضاوتهای منفی خودمان هم باعث ایجاد افکار منفی در ما می شود. با شناسایی این قضاوتهای منفی، میتوانی تا حد زیادی از به وجود آمدن افکار منفی جلوگیری کنی.

دسته: