حكايت دولت فرزانگي

حکایت دولت و فرزانگی

 

حكايت دولت فرزانگي

نويسنده: مارك فيشر

ترجمه: گيتي خوشدل

بيشتر مردم مي‌ترسند چيزي بخواهند و وقتي عاقبت چيزي مي‌خواهند به اندازه كافي اصرار نمي‌ورزند.

اگر فكر كني كه نمي‌تواني به هدف برسي به ندرت به هدف مي‌رسي. بايد با اين اعتقاد آغاز كني كه مي‌تواني به هدف برسي پس بايد با شور و شوق طالب آن باشي.

اشخاصي كه صبر مي‌كنند تا اوضاع و شرايط عالي از راه برسد هرگز كاري را به انجام نمي‌رسانند زمان مطلوب براي عمل همين حالاست.

?در ادامه میتوانید فایل پی دی اف خلاصه کتــــــاب را

پـــس از پر کـــــــــــردن فرم مربوطـــــــــــه

به راحتــــی در ایمیل خود دریافت کنید.

اگر مي‌خواهي در زندگي موفق باشي بايد مطمئن شوي كه حق انتخاب نداري بايد پشتت را به ديوار بچسباني اشخاصي كه در دست زدن به خطر ترديد مي‌كنند و از آن احترز مي‌جويند، زيرا (همه امكانات را در اختيار ندارند) هرگز به جايي نمي‌رسند. وقتي همه درهاي خروج را به روي خود مي‌بندي و پشتت را به ديوار مي‌چسباني، همه قدرت هاي درونت را به تحرك وا مي‌داري، با همه وجودت مي‌خواهي چيزي به وقوع بپيوندد.

چون مي‌خواهي وارد كاري بشوي كه از آن آگاهي داري راه خروج را بر خود بستي پس احتياط لازم است اما نه به اين معنا كه بترسي و بايد به منابع خود يقين مطلق داشته باشي اما نه به اين معنا كه به نخستين كسي كه سر راهت قرار مي‌گيرد اطمينان كني.

مهارت تفکر فن بیان در مشهد

احتياط به آدم كمك مي‌كند تا از خطاهاي بسيار برحذر بماني فقط مراقب باش تا تو را از مجال‌هاي نيكوي بيشمار بازندارد.

نبوغ در سادگي است.

اگر نداني به كجا مي‌روي، احتمالاً به هيچ جا نخواهي رسيد.

زندگي مي‌خواهد بداند كه دقيقاً از آنچه مي‌خواهيد اگر چيزي نخواهيد چيزي به دست نخواهيد آورد.

زندگي همان‌گونه است كه تصويرش مي‌كني هرچيزي كه برايت پيش مي‌آيد محصول انديشه‌هاي توست اگر مي خواهي زندگيت را عوض كني بايد از عوض كردن انديشه‌هايت آغاز كني.

در نوشتن اهداف هميشه بزرگترين چيزها را بنويس چون با آن اندازه خودت را نشان مي‌دهي و تصورت از خودت اما معتقد باش كه آن را بدست مي‌آوري و گرنه به همان شكل باقي خواهد ماند هرچه هدف‌هاي بزرگ را بصورت محدود بنويسي با محدوديت‌هاي ذهني‌ات رو به رو مي‌شوي كه كاملاً با محدوديت‌هايت كه در زندگي با آنها مواجهي مطابقت دارد.

همه انديشمندان خردمند گفته‌اند: بزرگترين محدوديت‌ها، حدودي است كه انسان در خويشتن تحميل مي‌كند، و بزرگترين مانمع كاميابي، مانعي ذهني است.

?در ادامه میتوانید فایل پی دی اف خلاصه کتــــــاب را

پـــس از پر کـــــــــــردن فرم مربوطـــــــــــه

به راحتــــی در ایمیل خود دریافت کنید.

هدفي كه تعيين مي‌كني بايد هم جسورانه باشد هم معقول هم جاه طلبانه باشد هم قابل دسترس اما فراموش نكن كه بيشتر مردم زيادي محافظه كارند، از انفجار محدوديت‌هايي ذهني خود مي‌هراسند محدوديت‌هاي ذهني خود را به نوعي عادت بدل كرده‌اند از رويا مي‌ترسند نبايد از گسترش حد و مرزهاي ذهني‌ات بهراسي.

روشن و شفاف بودن هدف دقيق باشد همراه با كلام و تصوير راه ويژه‌يي كه انديشه‌ها از آن طريق خود را بيان و عيان مي‌كنند.

خلاصه کتاب حکایت دولت و فرزانگی

?هر انديشه‌اي كه داشته باشي به شكل خودش را در زندگيت متجلي مي‌سازد و هرچه منش انسان نيرومندتر باشد، انديشه‌هايش قدرتمندتر خواهد بود و سريع‌تر متجلي خواهد شد و به موقعيت‌هاي زندگيش شكل خواهد بخشيد.

?خواستن بهترين مايه بقاي انديشه‌هاست. هرچه خواستن شديدتر باشد، خواسته‌ات باشتابي افزونتر در زندگيت متجلي مي‌شود.

?راه رسيدن به هدف، خوستن شديد است، در هر زمينه زندگي، صميميت و شدت لازمه كاميابي است.

?باور و تجربه آموزگاري بهتر از نظريه محض است تجربه يعني زندگي.

?راه كسب ايمان از طريق تكرار كلام است بيشتر مردم معمولاً نفوذ كلام را بر ضد خود به كار مي‌برند.

?به ذهنت بياموز مشكلي كه در زندگي با آن روبه‌رو هستي به تو نامربوط است شايد اين امر به نظرت غير واقع بينانه باشد چون تويي كه بايد با مشكل است و پنچه نرم كني اما لازم نيست كه اضطراب حاصل از آن را بر شانه حمل كني، يا بگذاري مشكل آنقدر برايت مهم شود كه به تو ضربه بزند.

?سفر شايد پيش از رسيدن به تسلط، دراز و دشوار باشد اما هرگز از آن دست نكش تسلط بر تقدير و جامه عمل پوشاندن به رؤياها هدف نهايي زندگي است مابقي بي‌اهميت است.

?زندگي – بسته به چهارچوب ذهني‌ات- مي‌تواند بر روي زمين، باغ گل سرخي يا جهنمي باشد به گل سرخ بينديش. هر بار كه مشكلي روي مي‌نمايد، خودت را در دل گل سرخ گم كن و به خاطر داشته باش كه لازم نيست بار مشكلاتت را بر شانه حمل كني.

?جهان چيزي جز بازتاب ضمير درونت نيست. اوضاع و شرايط زندگيت آيينه‌يي است كه تصوير زندگي درونت را باز مي‌تاباند بر دل گل سرخ تمركز كن تا حقيقت و شهودي را كه براي هدايت سراسر زندگيت نياز داري بيابي. راز دوگانه دولت راستين را نيز خواهي يافت: عشق به هر آنچه مي‌كني، و عشق به ديگران .

?اگر ايمان داشته باشي كه كاري را به انجام خواهي رساند‏‏، به انجامش خواهي نشاند پس ‎آنرا به صورت حقيقت بپذير و هر چه اين ايمان را دروني تر كني قدرتمندتر مي شوي.

?تخيل همان چيزي است كه بعضي افراد آنرا ذهن ناهشيار مي خوانند. بخش نهفته ذهنت است و بسيار قدرتمندتر از بخش هوشيار سراسر زندگيت را هدايت مي كند و در برابر نفوذ كلام، تاثيرپذير است.

?ذهن ناهشيار برده اي است كه مي تواند ارباب ما شود، صرفاَ به اين دليل كه بي نهايت قدرتمند است اما كور نيز هست و بايد بياموزي كه چگونه به آن حقه بزني. با عزم و اراده مي تواني بر ذهن ناهشيارت تاًثير بگذاري و آنگاه كه تحت تاًثير قرار گرفت خواهي توانست دقيقاَ هر آنچه را كه مي خواهي از زندگي بستاني چون ذهن ناهشيارت مجاب خواهد شد كه مي تواني همه اينها را بدست آوري. فقط مهم ترين كار اين است كه به بهترين شكل ممكن، وانمود كني كه چيزي حقيقت دارد. آدمي بازتاب انديشه هايي است كه در ذهن ناهشيارش گرد آمده است. وقتي برنامه ريزيت درست باشد ذهن ناهشيارت برايت شگفتي خواهد آفريد.

?نخستين كلام يوحنا در كتاب مقدس در ابتدا كلمه بود كلام نفوذ عظيمي دارد

?نگذار از ترس فلج شوي چه بسيارند مردماني كه به علت ترس، از روياهاي خود باز مانده اند نبايد در برداشتن گامهاي لازمي كه تو را به هدف مي رساند ترديد روا داري.

?زندگي دقيقاَ به ما همان چيزي را مي دهد كه از آن انتظار داريم نه كمتر و نه بيشتر اگرچه آماده است كه بسيار بيشتر از آنچه تصور را مي كنيم به ما ارزاني دارد.

?چشم اندازت را نسبت به جهان از دست نده.

?اگر نداني به كجا مي‌روي، معمولاَ به جايي نمي‌رسي. به روشني ببين به كجا مي‌خواهي برسي و با دقت به يكايك چيزها بينديش.

?با اين كليد خواهي توانست بدون ذره اي ترديد درهر زمان زندگيت دريابي كه كاري كه به آن سرگرمي به نيكبختي خواهد انجاميد.    

كليد (از خود بپرس اگر قرار بود همين امشب بميرم آيا مي‌توانستم در لحظه مرگ به خود بگويم كه همه كارهايي را كه مي‌خواستم در اين روز به انجام برسانم، به انجام رسانده ام.)؟

?هرگاه هر روز دقيقاَ آنچه را كه ضمير درونت احساس مي كند كه همان روز بايد به انجام برساني به انجام رساندي، هر روز احساس مي‌كني كه آزادي كه جهان را ترك كني.

?نبوغ يعني به انجام رساندن آنچه از آن لذت مي‌بريد  اين نبوغ راستين زندگي است

?مردمي كه به انجام كاري سرگرمند كه دوستش نمي‌دارند، خوشبخت نيستند. وقتشان به خواب و خيال درباره چيزهايي مي گذرد كه دوست دارند به انجام برسانند و وقتي مردم خوشبخت نباشند، آماده نيستند كه با هوشياري آني بميرند.

? اگر جوانان مي دانستند و اگر پيران مي‌توانستند!

?با اين انديشه زندگي كن : بدون جرات به انجام رساندن آنچه  مي‌خواهم؛  نمي‌ميرم.

?سكون و آرامش، عظيم‌ترين تجلي اقتدار است

?تصوري روشن از موضع كنوني خود بدست آوردن آن را دريافتن و پذيرفتن نقطه آغازست

?گل سرخ مظهر زندگي است؛ خارهايش نماينگر راه تجربه اند. آزمونها و محنت هايي كه هريك از ما بايد براي فهم زيبايي راستين هستي تاب آورديم.

?هر عذاب و مشكل هر خطا روزي به گلبرگي زيبا بدل خواهد شد

?هرگاه دلت چون گل سرخ شود، زندگيت دگرگون خواهد شد

?چيزها همان قدر مهم هستند كه ذهنت آنها را مهم بداند. مشكل تا وقتي مشكل است كه تو آن را به مشكل بدل كني

?هرچه ذهنت نيرومندتر باشد مشكلاتت ناچيزتر خواهد نمود. اين منشاً آرامش درون است

?تمركز كن اين يكي از بزرگترين كليدهاي كاميابي است

?همه زندگي يعني تمريني براي تقويت ذهن در گذر از هر زندگي، ذهن به آهستگي خود را كشف مي كند و مي پروراند.

?در اوجي معين ديگر ابري نيست اگر زندگيت ابري است، به اين دليل است كه روحت آنقدر كه بايد بالا نرفته است

?دل گل سرخ تو را به بالاي ابرها هدايت خواهد كرد آنجا كه آسمان براي هميشه شفاف است با دنبال كردن ابرها، وقت را تلف نكن ابرها همواره پديدار مي شوند.

?بسياري از افراد، از روي خطا با مشكلات زندگيشان به پيكار برمي‌خيزند آنچه بايد بكني اين است كه يكبار و براي هميشه خودت را فراسوي مشكلات بالا بكشاني.

?در ادامه میتوانید فایل پی دی اف خلاصه کتــــــاب را

پـــس از پر کـــــــــــردن فرم مربوطـــــــــــه

به راحتــــی در ایمیل خود دریافت کنید.

?بايد بتواني آنچه را كه مي‌خواهي پيدا كني اندكي دور وبرت را بگرد چه امكاناتي به نظر مي‌آيد انديشه‌ها و كردارهايت را هماهنگ كن با خودت هماهنگ باش.

?مردم به ندرت جرأت مي‌كنند كه چيزي بخواهند بايد تقاضا كرده داشته باش.

?ترس بدترين دشمن توست، برادر ترديد است، و بايد برآن غلبه كني بي‌باك و جسور باش.

?آزادي راستين در عدم وابستگي است.فقط آن كسي كه با دستهاي خالي مي‌رود مي‌تواند از گل سرخهاي جاودان مراقبت كند.

?درياب كه به راستي كيستي حقيقت براي ابد آزارت خواهد كرد.

?هر چقدر هدفي كه در نظر مي‌گيريم متعالي‌تر باشد ميزان ارزشي كه ما براي خودمان قائل هستيم را نشان مي‌دهد.

?افراد موفق هيچ‌گاه نمي‌گذارند شرايط بيرون بيازاردشان.

?استدلال و منطق در راه توفيق بزرگ به موانع راه بدل مي‌شوند.

?بزرگترين مانع كاميابي مانعي ذهني است محدوديت‌هايت را منفجر كن تا محدوديت‌هاي زندگيت را منفجر كني.

?خواستن بهترين مايه بقاي انديشه‌هاست.

?شادي و نيك بختي را به بهانه پولدار شدن از دست مده.

  آموزش سخنرانی در مشهد فن بیان قوی در مشهد کلاس فن بیان در مشهد آموزش سخنوری و فن بیان چگونه فن بیان خوبی داشته باشیم؟ بهترین کتاب فن بیان بهترین سایت فن بیان  

 

1.5 2 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
احمد هاشمی امیرآباد
احمد هاشمی امیرآباد
3 سال قبل

بسیار عالی بود مطالب…
ممنونم

محمدعلی
محمدعلی
3 سال قبل

ممنونم بابت زحماتتون

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x